Bredbåndstilbudet - Harstad kommune

Oppdatert: 2. april 2019

1000 år etter Tore Hund! Bredbåndsnett i Tore Hunds rike!


Harstad kommune har startet et prosjekt med formål om utbygging av bredbåndstilbudet på øyene utenfor Harstad. Kommunen har tilsagn om finansieringsstøtte fra NKOM, men vil utover dette også forsøke å få til en samfinansiering mellom kommunen og næringslivet i området. Tilsagnet om finansieringsstøtte betinger at man får på plass en lokal finansiering, men også at det stilles også krav til f.eks. ytelse og kapasitet fram til kundene i et slikt nett.Nettet er tenkt bygd ved at Harstad kommune lyser ut en anbudskonkurranse på å bygge, eie og drifte et nett under gitte betingelser. Noen av disse betingelsene er knyttet til tjenestene i nettet som beboerne i det aktuelle området kan benytte og prisingen av disse.Kommunen ser for seg at nettet bygges, eies og driftes av kommersielle bredbåndsaktører, men med betinget økonomiske støtte til byggingen. Alle slike aktører kan levere tilbud, og i prinsippet så blir det den aktøren som ber om minst økonomisk støtte som får oppdraget forutsatt at betingelsene for slik støtte er oppfylt.


Harstad kommune vil også kunne bidra med andre verdier inn i et slikt prosjekt. Det kan f.eks. være kommunalt eide stolper som kan benyttes, behov for tekniske rom i skoler eller andre kommunale bygg, eller kommunalt eide rør som kan benyttes, samt andre forhold. Dette må kartlegges og beskrives i underlaget for anbudskonkurransen.


Utover dette er det opp til bredbåndsaktøren og bygge dette nettet slik at det oppfyller de betingelser som Harstad kommune setter som forutsetning for den økonomiske støtten.


Geografi

Foreløpig er det definert 9 områder som ønskes utbygget. Det er viktig å merke seg at dette er ytterst foreløpige områdeinndelinger og at de vil bli justert og endret underveis inn mot utlysning av anbudskonkurransen i dialog med interessegrupper, publikum, næringsliv og Harstad kommune.


Kartutsnittet under viser den foreløpige inndelingen som er gjort:


Tidsplan

Oppstart er i mai 2018 – informasjonsmøter, kartlegging, møter med interessegrupper og næringsliv

  • Utlysning av anbudskonkurranse 1.7. 2018

  • Evaluering av aktuelle leverandører/tilbud tentativ dato 1.9.2018

  • Byggestart september/oktober 2018

  • Ferdig utbygging oktober/november 2019


Det er viktig å merke seg at Harstad kommune selvsagt må følge alle offentlig regelverk for slike «innkjøp» og noen av disse reglene er knyttet til tidsfrister og påvirker med det gjennomføringstakten i prosjektet.


Organisering

Bredbåndsfylket skal bistå Harstad kommune i prosjektet, men det er også ønskelig å knytte til seg lokale krefter fra interessegrupper i tillegg til kommunalt ansatte. Organiseringen blir nærmere bestemt i et konstituerende møte tidlig i mai måned.


Kontakt ansvarlig

Jan-Tore Ovesen

907 66 518