Bredbåndsfylket sin personvernpolicy

Oppdatert 13.10.2021
 

Denne personvernpolicyen har som mål å forklare hva vi samler inn av personopplysninger, hvordan disse oppbevares og behandles i Bredbåndsfylket samt hva slags lovhjemmel vi har for denne bruken.

 

Policyen er utarbeidet med hensyn på samsvar med gjeldene personvernlovgivning

 

Ansvarlig for behandlingen:

986 358 013

Bredbåndsfylket AS

Stakkevollvegen 35/37

9010 Tromsø

https://www.bbft.no/

 

Daglig leder:

Dag-Kjetil Hansen

dkh@bbft.no

 

Driftsleder:

Frode Ramsvik

frode@bbft.no

 

Dette er kontaktinformasjonen du kan benytte dersom du har spørsmål eller henvendelser angående behandlingen av dine personopplysninger.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

I kontakt med vår kundeservice, eller via våre nettsider kan vi be deg om å oppgi følgende opplysninger:
 

  • Navn

  • Fakturaadresse

  • E-postadresse

  • Telefonnummer

Informasjonen over er nødvendig for å overholde avtaleforpliktelsen overfor deg som kunde. Vi benytter dette til å fakturere våre kunder, samt holde oversikt over våre kunder. Kontaktinformasjonen vil på samme grunnlag benyttes til å kontakte deg med informasjon om Bredbåndsfylket, tilhørende produkter og annen informasjon som kan være relevant for ditt kundeforhold.

 

For å kunne hjelpe deg med reklamasjon, samt imøtekomme lovmessige krav til bokføring og regnskapsføring, så vil opplysningene oppbevares i regnskapet etter til enhver tid gjeldende lovkrav fra myndighetene. Pr i dag er dette minimum 5 år jf. bokføringsloven §13. Lovhjemmel for denne oppbevaringen er Artikkel 17 3-b).

 

  • Notater om kundeforhold

Når du kontakter kundeservice angående ditt kundeforhold hos Bredbåndsfylket tar vi notater om de sakene du bringer inn til oss. Disse notatene oppbevarer vi gjennom hele kundeforholdet og i inntil 36 måneder etter kundeforholdet er avsluttet. Dette er for å kunne bistå deg med spørsmål eller andre momenter etter kundeforholdet er avsluttet. I enkelte tilfeller kan notatene oppbevares over lengre tid. Merk også at om du bestiller fibertilgang som en del av nettet BBFT dokumenterer, så vil dokumentasjonen oppbevares permanent som en del av offentlig dokumentasjon i kommunen eiendommen ligger. Denne dokumentasjonen inneholder ellers offentlig kjent informasjon, som gårds- og bruksnummer og adresse, men ikke navn på beboere.

 

  • E-post-kommunikasjon

 

Generell kommunikasjon:

Det du selv velger å sende inn av opplysninger til en av våre fellesbetjente e-postbokser vil bli lagret i inntil 12 måneder.

 

Jobbsøknader lagrer vi i inntil 24 måneder i tilfelle ledige stillinger skulle oppstå på et senere tidspunkt.

 

E-post til ansatte:

E-post du sender til våre ansatte har vi normalt sett ikke innsyn i da de er beskyttet av den enkelte ansattes personvern. Vi kan imidlertid begjære innsyn i disse under spesielle omstendigheter jf. arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrift. Ved en innsynsbegjæring vil vi imidlertid som selskap ikke ha anledning til å gjennomgå våre ansattes e-post.

 

Backup:

All e-post havner også i vår backup-rotasjon som kan medføre lagring i lengre tid, inntil 36 måneder, men normalt sett etter 30-45 dager. Dersom du begjærer dine opplysninger slettet eller rettet, vil vi påse at dette også skjer ved en eventuell gjenoppretting fra backup. Utover dette vil dine data slettes automatisk ved naturlig rotasjon i backup.

 

Beskyttelse mot rettskrav:

Vi vil ha behov for å bevare relevant kommunikasjon for å kunne forsvare oss mot et eventuelt fremtidig rettskrav jf. Artikkel 17 3-e). For enkle pengekrav er foreldelsesfristen 3 år, mens i tilfeller ved ykesskade kan foreldelsesfristen være 20 år. Forskjellige foreldelsesfrister kommer til anvendelse, men som et minimum gjelder 3 år jf. foreldelsesloven §2. Det betyr at alle opplysninger og kommunikasjon du sender oss vil kunne bli vurdert for oppbevaring i minimum 3 år.

 

  • IP-adresse fra og til, tidspunkt, MAC-adresse, port-nummer

All trafikk som passerer infrastrukturen vi drifter vil logge overnevnte data i 12 måneder. Lovgrunnlag for lagringen er e-komloven §§2-7 og 2-8, og gjøres som et nødvendig sikkerhetstiltak for vern av kommunikasjon og data i infrastrukturen. Dataene er ikke alene mulig å knytte til en fysisk person, men kan ved hjelp av andre datasett hos våre kunder (kommuner, fylke o.l.) kunne sammenstilles slik at man til en viss grad kan identifisere endelig sluttbruker av IP-adressen. BBFT utleverer ikke denne informasjon før en anmodning fra politiet og påtalemyndighetene. Anmodningen kan kunne komme på bakgrunn av en etterforskning av en handling som kan medføre strafferamme på 3 år eller mer, eller som rammes av straffeloven §§125, 168, 184, 201, 202, 204, 205, 251, 263, 266, 297, 305, 306 eller 309, eller åndsverkloven §104, jf. §79. Politiet og påtalemyndigheter skal årlig oversende rapport av uthentede IP-adresser til myndigheten.

 

Konkurranser og kampanjer

Dersom du deltar i konkurranser og kampanjer vil det typisk samles inn informasjon som over, avhengig av hva som etterspørres i den aktuelle aktiviteten. Deltagelse i denne typen aktiviteter er frivillig og samtykkebasert.

 

Grunnlag for å behandle personopplysninger

Behandlingsgrunnlaget er primært at Bredbåndsfylket skal oppfylle avtalen med deg som forbruker eller kunde/leverandør jf. Artikkel 6 b), men også selskapets legitime interesser i Artikkel 6 f).

Bredbåndsfylket er også underlagt forpliktelser som følge av norsk lovgivning. Dette kan være for eksempel bokføringsloven og regnskapsloven:

https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2004-11-19-73

https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/1998-07-17-56

Dette gir hjemmel i Artikkel 6 c)

Aktiviteter utover avtaleoppfyllelse og lovmessige krav vil være basert på samtykke fra deg.

 

Hva bruker vi dine personopplysninger til?

Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:
 

Oppfyllelse av avtaleforpliktelse knyttet kundeforhold

Drift av fiber og nettverksinfrastruktur for kommuner og fylker. Drift av tilsvarende infrastruktur knyttet til forbrukere på vegne av kommunen. Levering av tjenester fra selskapet selv og relevante partnere i nevnte infrastruktur. Dette kan til eksempel være backup eller andre typer IT-baserte tjenester.
 

Gi deg relevante råd, oppfølginger og tilbud

Bredbåndsfylket er et selskap i konstant utvikling. Vi må tilpasse oss markedet og forbrukernes ønsker. Som en naturlig del av denne utviklingen, vil det komme nye produkter, endringer i eksisterende produkter eller andre forhold som gjør at vi ønsker å kontakte deg som kunde. Til dette benytter vi din kontaktinformasjon. Når vi sender ut informasjon til deg, kan det hende vi benytter eksterne tjenester og tilbydere for denne utsendingen.
 

Etablere kundeprofil

Når du blir kunde hos oss, vil vi etablere en kundeprofil hos oss basert på informasjonen du gir oss. Dette i gjør vi i vårt kundeoppfølgingssystem, som også er systemet vi benytter til blant annet fakturering.
 

Dersom du kontakter oss via kundeservice

Når du kontakter oss via e-post, telefon eller SMS, vil aktiviteten og innholdet logges i våre kundesystemer. Vi logger blant annet hvor lang tid vi bruker å svare på telefonen og hvem det er som legger på samtalen. Dette er for å sikre kvaliteten i vår kundeservice slik at du alltid behandles på en best mulig måte når du er i kontakt med oss. Vi tar også notater under kundebehandlingen slik at det er lettere for en ny saksbehandler å hjelpe deg dersom du ringer igjen om samme sak.
 

Elektronisk markedsføring etter kundeforholdet har opphørt

Dersom du har samtykket til det, vil vi oppbevare dine opplysninger også etter du har sluttet som kunde hos oss. Dette kan være for å kontakte deg, dersom vi ser endringer i produkter og markeder kan føre til at du kanskje vil være bedre tjent med å komme tilbake til oss. Dette samtykket, dersom det gis, kan når som helst trekkes tilbake.

Samtidig, på tilsvarende grunnlag, kan vi med ditt samtykke oppbevare din kontaktinformasjon, med det formål å markedsføre våre produkter og tjenester overfor deg.
 

Kampanjer og undersøkelser

Dersom du deltar i kampanjer eller undersøkelser, kan det hende vi samler kontaktinformasjonen din med det formål å kunne kontakte deg dersom du vinner en premie. Deltagelse i denne typen aktiviteter er også frivillig og samtykkebasert.

 

Hvem får tilgang til dine personopplysninger?

Samarbeidspartnere som vi har inngått en skriftlig databehandleravtale med, vil i enkelte tilfeller bistå oss med forretningsprosesser som for eksempel økonomiprosesser, salg og markedsføring. Disse vil behandle opplysningene dine på instruks fra oss, men vi vil være behandlingsansvarlig og bistå deg dersom du skulle ha spørsmål til dette. De vil ikke kunne bruke dine data på eget initiativ, og de vil bli slettet etter oppdraget for oss er utført.

 

Utvekslingen av informasjon mellom oss og disse selskapene er regulert av en databehandleravtale og er under vår kontroll. Dersom du sender for eksempel sender oss en anmodning om innsyn, korrigering eller sletting, vil vi sørge for at denne anmodningen gjennomføres hos alle våre underleverandører også.

 

Opplysninger som etterspørres av offentlige myndigheter med hjemmel i lov, vil også utleveres ved begjæring fra disse. Dette kan for eksempel være skatteetaten ved bokettersyn eller andre offentlige myndigheter vi er underlagt.

 

Tilgang fra utlandet

Vi benytter noen underleverandører som lagrer opplysninger i EU/EØS. Selskapene er underlagt tilsvarende lovgivning som i Norge.

 

Sosiale medier

På sosiale medier oppbevarer vi kun de opplysninger du selv har valgt å oppgi til oss. Enten ved å knytte en av dine sosiale profiler opp mot våre tjenester eller ved at du selv kontakter oss på sosiale medier. Ved spørsmål om hva vi oppbevarer om deg på sosiale medier eller ved ønske om sletting, er det oss du skal kontakte.

 

Når du fjerner tilgangen vår til en av dine sosiale profiler, mister vi automatisk informasjonen du har gjort tilgjengelig for oss.

 

Vi går jevnlig gjennom våre sosiale medier og sletter utgått informasjon. Informasjon du selv kontrollerer, slik som tilbakemeldinger, likes, rangeringer med mer, må du selv fjerne.

 

Sletting av personopplysninger

I forbrukerforhold sletter Bredbåndsfylket opplysningene vi lagrer om deg rutinemessig 6 måneder etter avslutning av kundeforhold. Merk at vi kan be om ditt samtykke til å oppbevare dine kontaktdetaljer lengre for å kunne kontakte deg i ettertid.

 

I forretninger mellom selskaper hvor dine personopplysninger inngår, vil disse bli gjenstand for oppbevaring.

 

Enkelte opplysninger vil vi være lovpålagt å oppbevare i opptil 5 år etter at kundeforholdet er avsluttet, jf. bokføringsloven og regnskapsloven.

 

Dersom det er formålstjenlig så vil vi også kunne anonymisere dine personopplysninger, slik at de ikke lengre kan knyttes til en fysisk person, men fremdeles vil kunne benyttes av oss til for eksempel anonymisert historikk eller statistikk.

 

Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn i opplysningene vi har lagret om deg.

Du har rett til å be om korrigering dersom opplysninger er feilaktige.

Du har rett til å be om sletting av opplysninger.

Du har rett til å trekke samtykke tilbake.

Les mer om dine rettigheter hos tilsynet: www.datatilsynet.no

 

Endringer

Denne personvernpolicyen vil være under løpende internkontroll og årlig internrevisjon i selskapet. Dette kan medføre at det gjøres endringer eller presiseringer. Den til enhver tid siste utarbeidede versjon, vil være tilgjengelig på https://www.bbft.no/personvern.

Alle endringer vil være i tråd med det til enhver tid gjeldede lovverk.